Nasz regulamin usług

§ 1. Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin Usług dedykowanych.

Usługi dedykowane – świadczone na rzecz Klientów usługi programistyczne i doradcze w zakresie szeroko pojętego e-commerce, mające na celu tworzenie i wdrażanie indywidualnych rozwiązań integracyjnych, a także usługi wsparcia technicznego w tym zakresie.

Zespół  Changelog – pracownicy oraz współpracownicy Usługodawcy, w tym: analitycy, project managerowie, programiści web/ERP, specjaliści w zakresie supportu oraz wdrożeń.  

SellIntegro – SellIntegro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (53-439), przy ul. Grabiszyńskiej 163, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem  KRS: 0000574026, NIP: 8971813098, kapitał zakładowy 30 300,00 zł – partner Usługodawcy udostępniający infrastrukturę pozwalającą na realizację Usług dedykowanych.

Serwis internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.changelog.pl, prowadzony przez Usługodawcę.

Usługodawca – CHANGELOG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (54-233), ul. Niedźwiedzia 2/3c, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000991961, NIP: 8943195139,  kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł.

Klient – podmiot korzystający z Usług dedykowanych.

Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.

§ 2. Usługi dedykowane

1. Klient zainteresowany skorzystaniem z dedykowanego rozwiązania integracyjnego lub modyfikacyjnego w zakresie już posiadanych rozwiązań integracyjnych zobowiązany jest do poinformowania Usługodawcy o oczekiwanym rezultacie w związku z działaniami Zespołu Changelog.

2. W celu rozpoczęcia przez Usługodawcę prac w ramach Usług dedykowanych, Klient zobowiązany jest do wyboru planu dostosowanego do rodzaju usługi oraz oczekiwanego rezultatu.

3. Klient informuje Usługodawcę o wybranym planie w celu zawarcia umowy o świadczenie Usług dedykowanych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące planów dla usług programistycznych, wdrożeniowych oraz doradczych dostępne są na stronie internetowej Usługodawcy: https://changelog.pl/cennik-integracje-wdrozenia/.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wybór planu przez Klienta.

6. W przypadku, gdy wybrany przez Klienta plan nie pozwala na ukończenie usługi będącej przedmiotem umowy na świadczenie Usług dedykowanych, Klient zobowiązany jest do wykupienia wybranego przez siebie planu dodatkowego lub do uiszczania wynagrodzenia stanowiącego iloczyn wysokości stawki godzinowej wskazanej przez Usługodawcę w planie lub w innej wysokości uzgodnionej przez Strony oraz ilości godzin poświęconych przez Zespół Changelog w celu zakończenia usługi.

7. Zawarcie umowy o świadczenie Usług dedykowanych oraz spełnienie przez Klienta warunków wskazanych w treści umowy umożliwia rozpoczęcie świadczenia usługi.

8. Szczegółowe zasady świadczenia Usług dedykowanych ustalane są każdorazowo indywidualnie w umowie zawieranej z Klientem.

9. W zależności od charakteru usługi, w tym w szczególności stopnia jej skomplikowania, Klient może być uprawniony do skorzystania z jednorazowej Usługi dedykowanej .

10. O możliwości skorzystania z jednorazowej Usługi dedykowanej Klient jest informowany przez Usługodawcę.

§ 3. Licencja, infrastruktura

1. Usługi dedykowane świadczone są z wykorzystaniem infrastruktury SellIntegro.

2. W celu umożliwienia świadczenia Usług dedykowanych oraz zapewnienia działania rozwiązań utworzonych w związku z realizacją Usług dedykowanych, Klient zobowiązany jest do założenia konta w serwisie SellIntegro, za pośrednictwem strony internetowej: https://sellintegro.pl/pl/logowanie oraz uiszczania na rzecz SellIntegro wymaganych opłat tytułem udostępnienia infrastruktury, utrzymania integracji oraz udzielenia licencji.

3. Cennik oraz zasady dotyczące udostępnienia infrastruktury, utrzymania integracji oraz udzielenia licencji dostępne są na stronie internetowej SellIntegro: https://sellintegro.pl/pl/ lub w odrębnych ustaleniach między Klientem, a SellIntegro za pośrednictwem Usługodawcy.

4. Usługodawca zobowiązuje się do udzielenia Klientowi niezbędnych informacji dotyczących okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie.

§ 4. Wsparcie techniczne

1. Usługodawca oferuje Klientom możliwość skorzystania z dedykowanej usługi wsparcia technicznego:

  1. w związku i w zakresie świadczonych przez Usługodawcę na rzecz Klienta Usług dedykowanych lub
  2. w związku i w zakresie uprzedniego świadczenia na rzecz Klienta przez SellIntegro usług DreamTeam.

2. Usługodawca nie świadczy usług wsparcia technicznego w zakresie:

  1. gotowych integracji zakupionych przez Klienta od SellIntegro, w tym za pośrednictwem strony internetowej SellIntegro, chyba że Klient oraz Usługodawca wspólnie postanowią inaczej oraz
  2. jakichkolwiek rozwiązań zakupionych od podmiotu innego niż SellIntegro lub Usługodawca.

3. Szczegółowe informacje dotyczące planów wsparcia dostępne są na stronie internetowej Usługodawcy: https://changelog.pl/plany-wsparcia/.

4. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za podjęcie decyzji o skorzystaniu z dedykowanej usługi wsparcia jest Klient.

5. Usługa wsparcia świadczona jest na podstawie zawartej z Klientem umowy o świadczenie usług wsparcia technicznego.

6. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zapotrzebowania na świadczenie usług wsparcia, zarówno supportowych, jak i programistycznych, w wymiarze przekraczającym ilość godzin przewidzianą dla wybranego przez Klienta planu wsparcia, każda dodatkowa godzina świadczenia usługi wsparcia oraz utrzymania integracji rozliczana będzie na podstawie iloczynu ilości godzin oraz wysokości stawki godzinowej zgodnej z wybranym przez Klienta planem wsparcia lub uzgodnionej indywidualnie przez Klienta i Usługodawcę.

7. Wykupione przez Klienta w planie wsparcia godziny świadczenia usług zarówno supportowych, jak i programistycznych, które nie zostaną wykorzystane przez Klienta w Okresie rozliczeniowym, wygasają.

§ 5. Usługi programistyczne

1. O konieczności wdrożenia działań programistycznych Klient informowany jest uprzednio przez Usługodawcę.

2. Działania programistyczne ponad ilość godzin przewidzianą w planie wsparcia wykupionym przez Klienta, podejmowane są wyłącznie za zgodą Klienta.

3. W przypadku wykupienia przez Klienta planu wsparcia Minimum wszelkie wykonywane na rzecz Klienta specjalistyczne prace programistyczne rozliczane będą według stawki godzinowej w wysokości 330,00 zł netto. Stawka ta może ulec zmianie. Informacje o zmianie ujawnione będą każdorazowo na stronie internetowej Usługodawcy.

§ 6. Odbiór prac

1. Odbiór integracji wykonanych w ramach Usług będzie następował po ukończeniu każdorazowej integracji lub modyfikacji utworzonej w związku z Usługami.

2. O ukończeniu każdorazowej integracji lub modyfikacji Klient będzie informowany przez Usługodawcę w sposób ustalony przez strony w umowie.

3. W terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania Klienta o ukończeniu integracji lub modyfikacji, Klient zobowiązany jest do przeprowadzenia kompleksowych działań testowych dot. utworzonej integracji.

4. Ewentualne nieprawidłowości dotyczące integracji lub modyfikacji ujawnione podczas działań testowych prowadzonych przez Klienta powinny być zgłaszane Usługodawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, chyba że Usługodawca wskaże inny termin.

5. Zadeklarowanie przez Klienta ukończenia działań testowych bez zastrzeżeń lub nieudzielenie Usługodawcy jakiejkolwiek informacji w terminie, o którym mowa w ust. 3 powyżej jest równoznaczne z odebraniem integracji lub modyfikacji bez zastrzeżeń.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości dot. integracji lub modyfikacji, które nie zostały przez Klienta zgłoszone w terminach, o których mowa w niniejszym paragrafie.

7. W przypadku zgłoszenia przez Klienta nieprawidłowości dotyczących integracji lub modyfikacji, Usługodawca w terminie ustalonym indywidualnie z Klientem:

  1. wprowadzi niezbędne zmiany w zakresie integracji lub modyfikacji zgodnie ze zgłoszeniem Klienta lub
  2. poinformuje Klienta o niezasadności zastrzeżeń, w szczególności w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 8 poniżej,

co – w obu powyższych przypadkach – będzie równoznaczne z odebraniem przez Klienta integracji lub modyfikacji bez zastrzeżeń.

8. Wszelkie zgłaszane przez Klienta nieprawidłowości dotyczące integracji lub modyfikacji mogą dotyczyć wyłącznie prac wykonanych przez Usługodawcę. Nie będą brane pod uwagę przez Usługodawcę zgłoszenia w przypadku, gdy jakiekolwiek nieprawidłowości dot. integracji wystąpiły w wyniku ingerencji Klienta lub osoby trzeciej w ustawienia integracji lub w przypadku, gdy nieprawidłowości dotyczą czynników zewnętrznych, w szczególności usług dostarczanych Klientowi przez innego dostawcę, niezależnych od Usługodawcy.

9. W terminie 3 miesięcy liczonych od dnia odebrania integracji lub modyfikacji zgodnie z ust. 5 lub 7 powyżej, Klient jest uprawniony do zgłoszenia Usługodawcy nieprawidłowości dot. działania integracji lub modyfikacji. Wszelkie działania Usługodawcy podejmowane w związku ze zgłoszeniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym będą rozliczane według stawki godzinowej wskazanej w wybranym przez klienta planie Usług dedykowanych lub w inny sposób ustalony przez Strony.

10. Klient zobowiązuje się do dokonywania wszelkich zgłoszeń, o których mowa w niniejszym paragrafie, w formie pisemnej lub za pośrednictwem korespondencji e-mail, na adresy wskazane w zawartej pomiędzy Klientem a Usługodawcą umowie lub w inny sposób wskazany przez Usługodawcę.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu należy stosować odpowiednio także do innych prac wykonanych przez Usługodawcę na rzecz Klienta w ramach Usług dedykowanych.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.

2. Usługodawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej określane jako RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3. Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym w cele i podstawy prawne przetwarzania oraz prawa Klientów jako osób, których dane osobowe dotyczą, zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy: www.changelog.pl/polityka-prywatnosci.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Usługodawcę, nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ich ogłoszenia. Umowy na świadczenie Usług dedykowanych zawarte przed wejściem w życie zmian, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, będą realizowane na zasadach obowiązujących w chwili ich zawarcia.

2. Klient, który nie wyraża zgody na zmiany wprowadzone w Regulaminie, powinien zaniechać współpracy z Usługodawcą.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.).

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2022 r.

Klikając „Akceptuj wszystkie pliki cookie”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.